Privacydocument


ViaVide Leerruimte voor Zijnsorientatie
Tineke Holkema, leraar Zijnsoriëntatie
Tolhuisstraat 10
3072 LT Rotterdam
https://zijnsorientatierotterdam.nl

UW PRIVACY
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw achtergrond en actuele situatie bij aanvang van een traject, training of cursus.
Het verloop van uw begeleidingstraject of training beheert u zelf met behulp van verslaglegging die u zelf maakt en inbrengt voorafgaand aan de bijeenkomst. Deze verslagen verwijder ik na afronding van een traject of training.
Ik bewaar tijdens het traject aantekeningen en na afsluiting van het traject een beknopte samenvatting van het verloop van uw traject tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Dit bezwaar leggen we schriftelijk vast en wordt toegevoegd aan uw dossier.
In het dossier worden ook gegevens opgenomen die voor uw traject noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb toegevoegd aan uw dossier.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en er zorg voor draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw leraar/ trainer/ begeleider heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Daarnaast val ik onder de beroepscode van de Beroepsvereniging van Leraren Zijnsoriëntatie (zie www.bvzb.nl)

De gegevens uit uw dossier kunnen soms ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het studentendossier blijven 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de nota die u ontvangt kunnen de volgende gegevens van u staan

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • De (aanvangs)datum van de bijeenkomst(en)
  • Een omschrijving van de bijeenkomst zoals bijvoorbeeld ‘jaartraining’
  • De kosten van de bijeenkomst(en)
close